1 styczeń 2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”

Spółdzielnia socjalna "PROSPOŁECZNA" wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia

Kto może wziąć udział?

Rozpoczynamy rekrutację w projekcie. Do projektu poszukujemy osób:

  1. Zamieszkujących na terenie Gliwic.
  2. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  3. Niesamodzielnych

Projekt jest przeznaczony do osób niesamodzielnych, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, a także osobóbh z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Niepełnosprawność nie będzie wyłącznym kryterium naboru, musi ona być powiązana z niesamodzielnością

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczone przez wykwalifikowane osoby tj. opiekunki/opiekunów.

Wsparciem obejmiemy też 30 opiekunów faktycznych (24 K), w tym 10 osób pracujących i 20 osób biernych zawodowo. Stałym wsparciem opiekuńczym i asystenckim obejmiemy 60 osób, 30 osób okresowym wsparciem w ramach pomocy dla opiekunów faktycznych i 10 osób usługami sąsiedzkimi. Łącznie w projekcie weźmie 100 osób niesamodzielnych i 30 osób z ich otoczenia

Zakres usług opiekunczych

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

Dane kontaktowe

Spółdzielnia socjalna "PROSPOŁECZNA",

ul. Plac Dworcowy 7,

41-800 Zabrze,

tel: 783 512 111.

Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA”,

Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6,

62-100 Wągrowiec,

tel.: 506-507-193 lub 798-620-488.